Portfolio

Изработка и монтаж на изпращащо и приемно устройство (PIG Receiver/Laucher) за очистване на 12“ транзитен газопровод за природна газ от Газоизмервателна станция ГИС “Кривня“ до Компресорна станция за природен газ КС “Галата“

Период на изпълнение:
Април 2014 г.
Възложител /Клиент/:
''Петрокелтик България'' АД, гр.Варна
Обхват на извършените дейности:
Строителни дейности /изкоп, кофраж, бетонов фундамент/. Демонтажни работи по газопроводи 12" (ф355,6мм). Изработка и монтаж на стоманени опори. Изработка, заваряване и монтаж на стоманено тръбно приемно и изпращащо устройство Ф355,6 за природен газ. Изработка, заваряване и монтаж на тръбопроводна обръзка, вентили, клапани и др. за природен газ. АКЗ по стоманени конструкции и тръбопровди. Безразрушителен контрол на заварените съединения. Изпитания на якост и плътност на тръбната система, вкл.приемното устройство.