Сертификати

Имате въпрост относно нашата дейност?

Свържете се с нас.

“Монтажи ПРОБГ“ ООД е вписано в Регистъра на “Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор“ на фирмите извършващи дейностите: поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО /съоръжения с повишена опасност/:

 1. Парни и водогрейни котли.
 2. Съдове, работещи под налягане.
 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода
 4. Стоманени преносни газопроводи и газорегулиращи и газоразпределитени станции, разпределителни газопроводи и газорегулаторни пунктове и табла, промишлени и сградни газови инсталации и горивни уредби на природен газ.
 5. Стоманени газопроводи, газови съоръжения и инсталации и горивни уредби за втечнени въглеводородни газове.
 6. Товароподемни кранове
 7. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове.
 8. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
 9. Багери, предназначени за работа скука, грайфер или електромагнит.
 10. Товарозахващащи приспособления.
 11. Окачени кошове за повдигане на хора.
 12. Подвижни работни площадки.

“Монтажи ПРОБГ“ ООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България и притежава УДОСТОВЕРЕНИЯ с обхват за изпълнение на строежи, както следва:

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ с ПРОТОКОЛ No. 0763 / 05.02.2015

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:

1.3 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС

II ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:

3.3 строежи от трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

III ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:

41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради.
42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища.
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде.
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи.
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде.
43.21 Изграждане на електрически инсталации.
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации.
43.29 Изграждане на други инсталации.

“Ойлтанкинг България“ АД, гр.Девня за изпълнени СМР на територията на “Терминал за сярна киселина“ – Пристанище Варна – Запад, Индустриална зона гр.Девня

“Оптимус инженеринг“ АД, гр.Варна за изпълнено изпращащо и приемно съоръжение за очистване на 12“ транзитен газопровод между компресорна станция за природен газ КС “Галата“ и Газоизмервателна станция ГИС “Кривня“

“Петрокелтик“ ООД, гр.Варна за изпълнени строително-монтажни дейности, стоманени конструкции и съоръжения за компресорни станции, газохранилище и морска платформа за природен газ.