montagipro.bg

ПОВЕЧЕ ЗА НАС

„Монтажи ПРОБГ“ ООД е дружество с ограничена отговорност, което е създадено в началото на 2014 година, в гр.Варна от двама съдружници с богат опит в сферата на промишленото строителство и монтажната дейност.

Дружеството е представител на новото поколение български фирми в строителния сектор и промишлеността, които дори в условията на икономическа криза си поставят високи цели и ги постигат спазвайки принципите на професионализма, отговорността, доброто бизнес партньорство и не на последно място – добрата строителна практика, без компромиси в качеството.

montagipro.bg

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

 1. Промишлено и гражданско строителство – стоманени конструкции за сгради и съоръжения.
 2. Производство и монтаж на стоманени и неръждаеми тръбопроводи, резервоари, съдове и съоръжения.
 3. Монтаж на машини и съоръжения.
 4. Монтаж на отоплителни, климатични и хладилни инсталации.
 5. Ремонт на машини, съоръжения и инсталации.
 6. Преустройство, ремонт, монтаж и поддържане на съоръжения с повишена опасност /котли и съдове под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газопроводи и газови съоръжения, подемна техника, кранове, телфери и др./.
 7. Монтаж на Електро и КИП инсталации, оборудване и съоръжения.
 8. Инсталации и оборудване в хранително-вкусовата промишленост.

Ръководството, служителите и работниците в „Монтажи ПРОБГ“ ООД са специалисти с доказан и дългогодишен опит в изграждането на строителни и промишлени обекти. Те са отлично познати не само на регионално, но и на републиканско ниво, в сферата на химическата, енергийната, циментовата и газовата промишленост в Р.България.

През годините на своето професионално развитие са участвали и в изграждането на множество национални и международни обекти. Изграждане на промишлени тръбопроводи и газопроводи, монтаж на оборудване за обработка на газ за български и международни обекти, множество обекти в химическата, циментовата и енергийната промишленост, обекти в хранително-вкусовата промишленост. Изработка и монтажа на строителни и промишлени стоманени конструкции, съдове и резервоари за химически продукти, помпени станции, монтаж и ремонт на съоръжения с повишена опасност: котли високо налягане, технологични колони, апарати, съоръжения и инсталации в химическата промишленост, работещи с амоняк, сярна и фосфорна киселина, преносни и разпределителни газопроводи, газоразпределителни и газо-компресорни станции и т.н.

Дружеството изпълнява успешно, с необходимото качество и в договорените срокове, всички възложени му обекти и задачи.

Бизнес етика на „Монтажи ПРОБГ“ ООД, гр.Девня:

 • Професионализъм
 • Качество
 • Коректност

„Монтажи ПРОБГ“ ООД – гр.Девня поддържа постоянен състав от изпълнителски кадри за осигуряване на производствения и монтажен процес.

 • Инженерен и управленски състав;
 • Квалифицирани ел.заварчици и аргончици;
 • Квалифицирани работници за производство и монтаж,
  /механици, механо монтажници, тръбари и ел.монтажници/;
 • Шофьори и помощен персонал;

Изпълнителския състав се разширява, с квалифицирани кадри, в зависимост от производствените необходимости.

Дружеството разполага с необходимата техническа съоръженост за изпълнение на предмета на своята дейност: заваръчна техника, инструментариум, отрезни и метало-обработващи машини.

„Монтажи ПРОБГ“ ООД – гр.Девня работи с постоянни партньори за осигуряване на тежка строителна и монтажна техника, при необходимост.

Дружеството притежава Удостоверение №В224/02.07.2014 год. от “Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“, за извършване на дейности по преустройство, ремонтиране и поддържане на съоръжения с повишена опасност.

„Монтажи ПРОБГ“ ООД – гр.Девня е вписано в Централния професионален регистъра на строителя към Камара на строителите в България и притежава Удостоверения за изпълнение на строежи от 1-ва група строежи (гражданско и промишлено строителство), 3-та група строежи (енергийна промишленост) и 5-та група (отделни видове СМР).

„Монтажи ПРОБГ“ ООД – гр.Девня има въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015, със сертификатор „RINA“. Сертификационния одит бе проведен успешно, в края на м.Април 2017 г.