Политика на поверителност

Политика за лични данни

„Монтажи ПРОБГ“ ООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

„Монтажи ПРОБГ“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на ремонтни и стрително-монтажни дейности въз основа на следното:

 • Ваше изрично получено съгласие;
 • На изпълнение на задълженията на “Монтажи ПРОБГ“ ООД по договор с Вас;
 • За целите на легитимни интереси на “Монтажи ПРОБГ“ ООД или на трета страна.

“Монтажи ПРОБГ“ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели – счетоводни цели, обезпечаване на изпълнение на договора за предоставяне на сътветната услуга, защита на информационната сигурност.

“Монтажи ПРОБГ“ ООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
 • Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

“Монтажи ПРОБГ“ ООД да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите и други държавни и общински органи.

“Монтажи ПРОБГ“ ООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор.

 “Монтажи ПРОБГ“ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: имена, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

“Монтажи ПРОБГ“ ООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

“Монтажи ПРОБГ“ ООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което “Монтажи ПРОБГ“ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

“Монтажи ПРОБГ“ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на “Монтажи ПРОБГ“ ООД или друго лице.

“Монтажи ПРОБГ“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите “Монтажи ПРОБГ“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. “Монтажи ПРОБГ“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от “Монтажи ПРОБГ“ ООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от “Монтажи ПРОБГ“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Монтажи ПРОБГ“ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

 • личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо “Монтажи ПРОБГ“ ООД;

Можете да поискате изтриване на Вашите данни на имейл адрес office@montagipro.bg или чрез подаване на писмено искане, изпратено до “Монтажи ПРОБГ“ ООД, като удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, чрез представяне на място на своята лична карта за целите на индетификацията.

“Монтажи ПРОБГ“ ООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо “Монтажи ПРОБГ“ ООД ;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от “Монтажи ПРОБГ“ ООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете Вашитев лични данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • “Монтажи ПРОБГ“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Монтажи ПРОБГ“ ООД да провери точността на личните данни;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания “Монтажи ПРОБГ“ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с “Монтажи ПРОБГ“ ООД , или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред “Монтажи ПРОБГ“ ООД :

 • да поискате от “Монтажи ПРОБГ“ ООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 • да поискате от “Монтажи ПРОБГ“ ООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от “Монтажи ПРОБГ“ ООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

 • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
 • обработването на данни за целите на профилиране.

“Монтажи ПРОБГ“ ООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако “Монтажи ПРОБГ“ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

“Монтажи ПРОБГ“ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

“Монтажи ПРОБГ“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

“Монтажи ПРОБГ“ ООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от “Монтажи ПРОБГ“ ООД . Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

Мерки за сигурност и защита

“Монтажи ПРОБГ“ ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

Наименование на администратор на лични данни:

“Монтажи ПРОБГ“ ООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 202874192

Седалище и адрес на управление и кореспонденция:

9160, гр.Девня, Примишлена зона – Юг, ул.“Промишленост“, №13

Електронна поща: office@montagipro.bg

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg