Portfolio

Доставка, изграждане и изпитване на Противопожарна система на Терминала на Ойлтанкинг България АД – пристанище Варна-Запад – Етап I – 2018 г.

Период на изпълнение:
2018 г.
Възложител /Клиент/:
Ойлтанкинг България АД
Обхват на извършените дейности:
Цялостно изграждане на обекта. Изпълнение на СМР по части: СК, ПБ-пожарна безопасност, Технология, ВиК, Електро и КИП