QUALITY POLICY

С настоящия документ ръководството на „Монтажи ПРОБГ“ ООД, гр.Варна определя и декларира следната политика, съдържаща основните цели и насоки във фирмата, свързани с управление на качеството и безопасността, и здравето при работа, успешната дейност и развитие на фирмата, която:

• осигурява и регламентира обхвата на целите по качеството и здравето и безопасността при работа.

• е подходяща и приложима за контекста и стратегията на дейност и развитие на фирмата;

• показва ангажимента ни за постигане на съответствие с приложимите законови изисквания и стандарти.

• Поощрява служителите и насърчава открит диалог и култура, при която здравето и безопасността са част от ролите на всички.

• Осигурява ефективен контрол на всички рискове от нараняване или влошаване на здравето, които могат да възникнат на работното място .

• осигурява идентифициране, приоритизиране и документиране на рисковете и прилагане на подходящи мерки.

• Разработва мерки за превенция на трудови злополуки и влошаване на здравето по своевременен и икономически ефективен начин

• Защитава работниците от наказания при докладване на инциденти, опасности, рискове и възможности

• Консултира и обсъжда въпроси със служителите по въпроси, касаещи здравето и безопасността при работа.

• Съответства с характера и обхвата на рисковете. Осигурява здравословни и безопасни условия на труд, чрез идентифициране на опасностите, както и оценяване и управление на рисковете по отношение на ЗБУТ;

• определя нашите отговорности и дейности за непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството и здравето, и безопасността при работа, чрез периодичен преглед на системата, поддържане на ресурсите на фирмата, оперативно планиране и управление на процесите, намаляване риска от наранявания и заболявания, както и анализ и оценяването им и предприемане на постъпки за постоянното им подобряване.

Ние, „Монтажи ПРОБГ“ ООД, като представител на новото поколение български фирми в строителния сектор и промишлеността, дори в условията на икономическа криза, си поставяме високи изисквания в дейността си и ги постигаме спазвайки принципите на професионализма, отговорността, доброто бизнес партньорство и не на последно място – добрата строителна практика, без компромиси в качеството.
Нашите основни дейности са: Проектиране, изработка и монтаж на стоманени конструкции, резервоари и съдове. Заготовка и монтаж на тръбопроводи. Монтаж на промишлено оборудване, машини и съоръжения. Изграждане на промишлени обекти и инсталации. Ремонт, преустройство и монтаж на съоръжения с повишена опасност (СПО): газопроводи и газови инсталации и съоръжения, парни и водогрейни котли, съоръжения и тръбопроводи под налягане и подемна техника. Електромонтажни дейности. Ремонтни дейности.

За качествено изпълнение на своите дейности, в нашата фирма:

• са ангажирани и мотивирани служители, работници и специалисти с необходимата квалификация и доказан опит в изграждането на строителни и промишлени обекти, изработката и монтажа на строителни и промишлени стоманени конструкции, инсталации и съоръжения, както и такива отговарящи на нормативните изисквания за ремонт преустройство и монтаж на СПО /съоръжения с повишена опасност/;
-са ангажирани служители, работници и специалисти за предотвратяване на наранявания и заболявания, за непрекъснато подобряване на управлението на здравето и безопасността при работа и за резултатите по отношение на здравето и безопасността при работа, съгласно стандарта БДС EN ISO 45001:2018. Осигуряват се необходимите лични предпазни средства

• Се следи и се спазва и спазва приложимото законодателство относно качеството на предлаганите услуги и здравословните и безопасни условия на труд.

• се осигуряват необходимите технически ресурси за изпълнение на предмета на дейност: заваръчна техника, инструментариум, отрезни и метало-обработващи машини, монтажна техника и др.;

• се поддържа валидността на всички необходими ни за дейността лицензии и разрешителни, подобрява се квалификацията на персонала;

• се следи за удовлетворяване на потребностите, както на персонала на фирмата, така и на клиентите на фирмата;

• се изпълняват успешно, в съответствие с техническите и нормативни изисквания и стандарти, с необходимото качество и в договорените срокове, всички възложени ни дейности и услуги.

• осигуряваме Политиката да е достъпна за обществеността.

Нашата бизнес етика е: ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, КАЧЕСТВО, КОРЕКТНОСТ

Ръководството се ангажира, че провежданата Политика по качеството и здравето, и безопасността при работа е оповестена и разбрана от всеки служител, на разпои се прилага за изпълнение на изискванията на системата за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018, и за успешната дейност и развитие на фирма „Монтажи ПРОБГ“ ООД, гр.Варна.

"МОНТАЖИ ПРОБГ" | All rights reserved | Design by OptimiziraiMe.bg