Проектиране и изграждане на метални конструкции и тръбопроводи. Ремонтиране и преустройство на СПО
БГ ENG
Изграждане на промишлени инсталации
 
Сертификати, удостоверения, референции
 
Удостоверение №В224/02.07.2014 г. от ДАМТН   Удостоверение №В224/02.07.2014 г. от ДАМТН
''Монтажи ПРОБГ'' ООД е вписано в Регистъра на ''Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор'' на фирмите извършващи дейностите: поддържане, ремонтиране и преустройство на СПО /съоръжения с повишена опасност/:
1.Парни и водогрейни котли.
2.Съдове, работещи под налягане.
3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода
4.Стоманени преносни газопроводи и газорегулиращи и газоразпределитени станции, разпределителни газопроводи и газорегулаторни пунктове и табла, промишлени и сградни газови инсталации и горивни уредби на природен газ.
5.Стоманени газопроводи, газови съоръжения и инсталации и горивни уредби за втечнени въглеводородни газове.
6.Товароподемни кранове
7.Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове.
8. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
9. Багери, предназначени за работа скука, грайфер или електромагнит.
10. Товарозахващащи приспособления.
11. Окачени кошове за повдигане на хора.
12. Подвижни работни площадки.
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР КЪМ КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ   ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР КЪМ КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
''Монтажи ПРОБГ'' ООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България и притежава УДОСТОВЕРЕНИЯ с обхват за изпълнение на строежи, както следва:ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ с ПРОТОКОЛ No. 0763 / 05.02.2015
Удостоверение № I - TV 018155   Удостоверение № I - TV 018155
I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:

1.3 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС
Удостоверение № III - TV 006149   Удостоверение № III - TV 006149
II ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:

3.3 строежи от трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.
Удостоверение № V - TV 012750   Удостоверение № V - TV 012750
III ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:

41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради.
42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища.
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде.
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи.
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде.
43.21 Изграждане на електрически инсталации.
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации.
43.29 Изграждане на други инсталации.
  РЕФЕРЕНЦИИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ''МОНТАЖИ ПРОБГ'' ООД
''Ойлтанкинг България'' АД, гр.Девня   ''Ойлтанкинг България'' АД, гр.Девня
за изпълнени СМР на територията на ''Терминал за сярна киселина'' - Пристанище Варна - Запад, Индустриална зона гр.Девня
''Оптимус инженеринг'' АД, гр.Варна   ''Оптимус инженеринг'' АД, гр.Варна
за изпълнено изпращащо и приемно съоръжение за очистване на 12'' транзитен газопровод между компресорна станция за природен газ КС ''Галата'' и Газоизмервателна станция ГИС ''Кривня''
''Петрокелтик'' ООД, гр.Варна   ''Петрокелтик'' ООД, гр.Варна
за изпълнени строително-монтажни дейности, стоманени конструкции и съоръжения за компресорни станции, газохранилище и морска платформа за природен газ.
ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО   ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
СЕРТИФИКАТ ISO 9001-2015-No35091-17-S   СЕРТИФИКАТ ISO 9001-2015-No35091-17-S
 
''МОНТАЖИ ПРОБГ'' ООД © 2015
Контакти - Монтажи ПроБГ ООД 087 / 6788229
Начало | За нас | Основни дейности | Текущи обекти | Изпълнени проекти | Сертификати | Обяви | Контакти
Montagipro.bg office@montagipro.bg